VC Right Services Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Center for Strategic Litigation for additional information’s. 

Fusha e Shërbimit të Qendrës përfshin vetëm rastet ku institucionet publike në Kosovë kanë shkelur të drejtat e qytetarëve.

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike