Departamenti për Çështje Administrative, ka aprovuar propozimin e GLPS dhe Gjethi për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit për Leje Ujore dhe të Vendimit për Leje Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ju njofton se:
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, ka aprovuar propozimin e GLPS dhe Gjethi për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit për Leje Ujore dhe të Vendimit për Leje Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3 – Kaçanik, të lëshuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës deri në vendosjen meritore të çështjes
Më 30 dhjetor 2021, organizatat GLPS dhe Gjethi kanë paraqitur nëpërmjet Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike padi me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të Vendimit për Lejen Ujore me Nr. Prot. 6724-2/19 dhe të Vendimit për lëshimin e Lejes Mjedisore me nr. Prot 1948-4/19 të lëshuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për Hidrocentralin Lepenci 3 në Kaçanik.
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative ka aprovuar si të bazuar propozimin e GLPS dhe Gjethi për shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve të cekura deri në vendosjen meritore të çështjes. Gjykata ka vlerësuar se ekzekutimi i këtyre vendimeve do t’i sillte dëm natyrës, i cili vështirë do të riparohej dhe se shtyrja e tillë nuk është në kudërshtim me interesin publik e as nuk do t‘i sillte dëm të madh palës kundërshtare. GLPS dhe Gjethi mirëpresin vendimin e gjykatës dhe mbesin të përkushtuar në mbrojtjen e të drejtës së qytetarëve në pjesëmarrje në vendimmarrje, mbrojtjen e natyrës dhe luftimin e shmangies së kërkesave ligjore nga institucionet publike.
Siç kanë theksuar organizatat paditëse në padi, procesi që i ka paraprirë lëshimit të Lejes Ujore dhe Lejes Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3 në Kaçanik, ka pasur shkelje ligjore si:
(i) mos-zbatimi i procedurës së koncesionit
(ii) mungesa e debatit publik apo mungesa e njoftimit adekuat të publikut për të,
(iii) degradimi i natyrës e cila rrethon lumenjtë dhe përtej saj,  si dhe
(iv) mohimi i të drejtës së banorëve të Kaçanikut për ujë të pijshëm dhe të ujitjes,