Padia për Mosimplementim të Ligjit për Kontrollin e Duhanit dhe Shkeljes së të Drejtave të Njeriut

Si mund të ju ndihmojmë?

Dërgoni pyetjen tuaj këtu.

Fusha e Shërbimit të Qendrës përfshin vetëm rastet ku institucionet publike në Kosovë kanë shkelur të drejtat e qytetarëve.

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike