Rasti i dytë ku CSL dorëzon padi për konflikt administrativ kundër vendimit për refuzimin e kompensimit për personin paraplegjik dhe tetraplegjik

Organizata paditëse GLPS dhe një qytetar i Republikës së Kosovës, të cilit i është refuzuar kompensimi për personin paraplegjik dhe tetraplegjik dhe i është mohuar e drejta në kujdestar personal, kanë paraqitur padi për konflikt administrativ. Kjo padi është paraqitur kundër vendimit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve.

 

Paditësit të dëmtuar i është refuzuar ankesa kundër vendimit me të cilin i është mohuar e drejta në kompensim për personat Paraplegjik dhe Tetraplegjik, si dhe i është mohuar e drejta për kujdestar personal. Ky vendim është marrë në kundërshtim me Raportin Konziliar të lëshuar nga Klinika e Neurologjisë në Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, si dhe në kundërshtim me raportet mjekësore, të cilat kanë përshkruar se pacienti është plotësisht i pa aftë për jetë të pavarur dhe se është e domosdoshme ndihma dhe kujdesi i personit të tretë. Pra, Vlerësimi i Komisionit Vlerësues nuk është bërë në bazë të ekzaminimit të duhur të pacientit, as në bazë të dokumenteve mjekësore, e as në bazë të Raportit Konziliar të lëshuar nga Klinika e Neurologjisë në Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës.

 

Vendimi i nxjerrë nga Divizioni i Skemave Pensionale, Departamenti i Pensioneve është në kundërshtim me Ligjin për statusin e personave paraplegjik dhe tetraplegjik, për arsye se është mohuar e drejta për një kujdestar personal me qëllim të ofrimit të kujdesit dhe shërbimeve të domosdoshme ditore, si dhe është mohuar e drejta në kompensim shtesë për përfituesit e Grupit të Parë. Gjithashtu, me nxjerrjen e këtij vendimi është shkelur rregullorja (QRK) nr. 07/2017, e cila përcakton se Komisioni Vlerësues është përgjegjës ta bëjë vlerësimin e parashtruesit të kërkesës duke u bazuar në dokumentet mjekësore, vendimin konziliar nga Klinika e QKUK si dhe ekzaminimin nga Komisioni Vlerësues. Për me tepër, Vendimit i mungon arsyetimi e që është në kundërshtim me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative dhe me parimet kushtetuese të sundimit të ligjit. Pasojë juridike e mungesës së arsyetimit është paligjshmëria e aktit administrativ dhe që rrjedhimisht sjellin pavlefshmërinë në bazë të nenit 52 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative. Me këtë vendim, paditësi është diskriminuar në bazë së aftësisë së tij të kufizuar, duke mos i dhënë përshtatje/ akomodim të arsyeshëm në përputhje me nevojat e tij.

 

Muajt e fundit, kemi pranuar shumë ankesa lidhur me trajtimin e kërkuesve të kompensimit që përcaktohet me Ligjin për statusin dhe të drejtat e personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik. Po ashtu, edhe sipas raportimeve të mediave, kemi vërejtur se ka pasur shumë raste kur personat që kanë kaluar në procedurë vlerësimit apo të rivlerësimit janë trajtuar padrejtësisht nga Komisioni Vlerësues duke mos marrë për bazë rekomandimet e mjekëve, situatën reale të personit dhe duke mos ju kushtuar kohë të mjaftueshme për vlerësim. Shumë qytetarë janë ankuar për procedurën e rivlerësimit që është mjaft burokratike, pasiqë duhet paraqitur në dy vlerësime të pavarura dhe pavarësisht Komisioni Vlerësues shumë shpesh nuk bazohet në të gjeturat e Komisionit Konziliar të përbërë nga pesë mjekë specialistë, por vlerëson në mënyrë të pavarur.

 

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike dhe qytetari i dëmtuar synojnë që ky rast të trajtohet me prioritet dhe të anulohet vendimi i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, si dhe kjo ministri t’i ndërmerr të gjitha masat që legjislacioni të zbatohet dhe se qytetarët, sidomos personat me aftësi të kufizuar të trajtohen në mënyrë të barabartë duke ju njohur të drejtat të cilat ju takojnë.