Punëtoria: Efikasiteti në mbrojtjen e ambientit përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe giykimit të këtyre rasteve

Qendra për Raste Gjygësore Strategjike (CSL) organizon punëtorinë me temën: “Efikasiteti në mbrojtjen e ambientit përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe giykimit të këtyre rasteve”
Kjo punëtori synon të hapë një diskutim rreth efikasitetit dhe mbrojtjes së mjedisit nga disa perspektiva dhe hallka të sistemit ekzistues. Më konkretisht do të shërbejë si forum për diskutimin e ideve, përvojave dhe rekomandimeve mbi temën nga perspektiva disa akterëve duke filluar nga Gjyqësori, Prokuroria, Institucioni i Avokatit të Popullit, Inspektorati i Mjedisit, Inspektorati i Punës dhe përfaqësuesve të Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike.
Kjo ngjarje organizohet në kuadër të projektit: HumanRightivism ‘financuar nga Agjencia Suedeze për International Development (SIDA) përmes Ambasadës Suedeze në Kosovë, dhe zbatohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF).