Skip to content

CSL mban punëtorinë: Efikasiteti në sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe gjykimit të këtyre rasteve

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) me datë 14 dhjetor 2022 mbajti punëtorinë me temë:“Efikasiteti në sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe gjykimit të këtyre rasteve”.

Në këtë punëtori morrën pjesë përfaqësues nga Institucioni i Avokatit të Popullit, zyrtarë ligjorë nga zyra e kryeministrit të Kosovës, monitorues të sistemit të drejtësisë dhe juristë nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike.

Në këtë punëtori u diskutua mbi legjislacionin vendor të punës dhe atë ndërkombëtar dhe u tha se në përgjithësi legjislacioni vendor i Kosovës është i avancuar në krahasim me atë të rajonit, mirëpo ka ngecje zbatim.

Më tutje u trajtuan edhe të gjeturat e Raportit të Inspektoratit të Punës të publikuar në fund të vitit 2021 dhe u tha që këto të gjetura janë mjaft shqetësuese. Sfidat kryesore që ende janë aktuale: Fenomeni i vdekjeve në punë ,informaliteti i lartë në punësim,resurset e pakta njerëzore – inspektorë në tërë Ksoovën janë vetëm 37. Një shqëtësim tjetër që vazhdon është mosrespektimi i ligjit të punës sidomos tek sektori privat sic janë orari I punës, kushtet e punës, mbrojtja e grave, mungesa e sigurimit shëndetësor, shkëputja e marrëdhënies së punës e të tjera.

Pjesëmarrësit nga pozitat e tyre institucionale e ritheksuan nevojën për koordinim ndërinstuticional, respektim të ligjit dhe implementim të praktikave më të mira ndërkombëtare për sigurinë në punë.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *