Skip to content

Padi për konflikt administrativ kundër vendimit për refuzimin e kompensimit për personin paraplegjik dhe tetraplegjik

Të nderuar qytetarë ,

Ju njoftojmë se sot, Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka dorëzuar:

Padi për konflikt administrativ kundër vendimit për refuzimin e kompensimit për personin paraplegjik dhe tetraplegjik 

Organizata paditëse GLPS dhe një qytetare e Republikës së Kosovës, të cilës i është refuzuar kompensimi për personin paraplegjik dhe tetraplegjik gjatë procedurës së rivlerësimit, kanë paraqitur padi për konflikt administrativ. Kjo padi është paraqitur kundër Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve.

Paditëses së dëmtuar i është refuzuar ankesa për rishqyrtim të vendimit, me të cilin është kategorizuar në Grupin e Dytë dhe i është mohuar e drejta për shoqërues. Ky vendim i nxjerrë nga Divizioni i Skemave Pensionale është marrë në procedurë të rivlerësimit që bëhet nga Komisioni Vlerësues çdo pesë vite në bazë të aktit nënligjor që buron nga Ligji për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. Në këtë rast, Vlerësimi i Komisionit Vlerësues nuk është bërë në bazë të ekzaminimit të duhur të pacientës, as në bazë të dokumenteve mjekësore, e as në bazë të Raportit Konziliar të lëshuar nga Klinika e Neurologjisë në Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës.

Sipas raportimeve të fundit nga mediat, ka pasur shumë raste kur personat që kanë kaluar në procedurë të rivlerësimit janë trajtuar padrejtësisht nga Komisioni Vlerësues duke mos marrë për bazë rekomandimet e mjekëve, situatën reale të personit dhe duke mos ju kushtuar kohë të mjaftueshme për vlerësim. Shumë qytetarë janë ankuar për procedurën e rivlerësimit që është mjaft burokratike, pasiqë duhet paraqitur në dy vlerësime të pavarura dhe pavarësisht Komisioni Vlerësues shumë shpesh nuk bazohet në të gjeturat e Komisionit Konziliar të përbërë nga pesë mjekë specialistë, por vlerëson në mënyrë të pavarur.

Ku edhe në rastin e sotëm, paditëses së dëmtuar pavarësisht se Komisioni Konziliar ka kontatuar se është paciente e grupit të parë dhe se ka vlerësuar se është e nevojshme që të ketë përcjellës, Komisioni Vlerësues ka vlerësuar se pacientes i është përmirësuar gjendja shëndetësore dhe se është kategorizuar në Grupin e Dytë, pra, përkundër dokumenteve mjekësore të cilat e dëshmojnë të kundërtën. Paditësja është vlerësuar nga Komisioni vetëm me shikim dhe asaj i është mohuar e drejta në qasje në Raportin e Komisionit Vlerësues.

Me respekt,

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *