Skip to content

Luftimi i Problemeve Kolektive Përmes Rasteve Individuale

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike është një platformë që synon të forcojë sundimin e ligjit në Kosovë përmes procesit gjyqësor strategjik. Procesi gjyqësor strategjik është dërgimi në gjykatë i rasteve nga të cilat mund të përfitojnë shumë qytetarë; raste të cilat përveç se i shërbejnë interesit të paditësit individual mund t’i shërbejnë edhe interesit të publikut. Procesi gjyqësor strategjik njihet si një mjet i fuqishëm për reforma ligjore, politike dhe sociale, sepse qëllimi i vet është që të arrihet një ndryshim i gjerë dhe afatgjatë, e jo vetëm që të fitohet rasti në fjalë. Ky proces po ashtu përfshin përdorimin e mediave, avokimit, trajnimeve dhe instrumenteve të tjera, në mënyrë që të rritet vetëdija e publikut për probleme të caktuara që duhet të rregullohen, si dhe të ushtrohet presion në autoritetet përgjegjëse që të marrin vendime të drejta dhe në kohë.

Si e para e llojit të saj në Kosovë, Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike identifikon rastet strategjike, apo rastet nga të cilat mund të përfitojnë shumë qytetarë, dhe pastaj i përgatit dhe i dërgon ato para gjykatave apo administratës publike. Përfaqësimi i palëve në këto raste bëhet nga avokatët apo juristët e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike, një grup i dedikuar për të mbrojtur të drejtat e personave të përfaqësuar si dhe për të bërë ndryshimin për të gjithë ata që gjenden në pozitë të njëjtë.

Vlerat Themelore të punës së Qendrës përfshijnë vlerat si mbizotërimi i drejtësisë, mbrojtja e interesit publik, integriteti, dinjiteti, respektimi i ligjit dhe gjykatës, llogaridhënia, diversiteti, barazia, drejtësia sociale dhe ndalimi i gjuhës së urrejtjes.

Misioni i Qendrës

Misioni i Qendrës është që të vihen në pah dhe të rregullohen problemet ekzistuese me:

(1) përmbajtjen e akteve juridike në Kosovë, siç janë zbrazëtitë apo paqartësitë në ligje, si dhe me

(2) implementimin apo interpretimin e këtyre akteve juridike nga institucionet publike.

Duke qenë se në shumë raste institucionet publike në Kosovë shkelin të drejtat e qytetarëve duke mos zbatuar aktet juridike si duhet, misioni i Qendrës është që këto shkelje të dalin në pah e të mos përsëriten më, apo së paku, të ndëshkohen si duhet.

Gjithashtu, misioni i Qendrës është që të krijohen precedentë, të ngritet vetëdija e popullit, të vihen në pah padrejtësitë, të promovohen të drejtat e njeriut si dhe të nxiten ndryshime aty ku nevojiten. Qendra punon t’i arrijë këto përmes dërgimit të rasteve strategjike në gjykatë apo administratë, si dhe duke i futur ato në agjendën publike përmes përdorimit të mediave, avokimit të vazhdueshëm, trajnimeve dhe shpërndarjes së analizave tek qytetarët.

Fusha e Shërbimit Tonë

Fusha e Shërbimit të Qendrës përfshin vetëm rastet ku institucionet publike në Kosovë kanë shkelur të drejtat e qytetarëve. Qendra synon të mbështesë ata të cilët janë dëmtuar nga veprimet apo mosveprimet e administratës publike dhe gjykatave. Qendra fokusohet në, ndër të tjera, shkeljet e institucioneve publike të të drejtave të njeriut, të ligjit për mbrojtjen e mjedisit, të ligjit të punës dhe të ligjit për qasje në dokumente publike.

Qendra i vlerëson rastet në bazë të këtyre kritereve:

  • Interesi Publik: A ndikon shkelja e bërë nga institucionet publike negativisht në interesin publik? Nga një vendim i drejtë i gjykatës në rastin në fjalë, apo edhe vetëm nga ngritja e vetëdijes kolektive për problemin e caktuar, a mund të përfitojnë një numër i madh i qytetarëve?
  • Reformë: A ka potencial rasti që të sjellë reforma ligjore, politike dhe sociale aty ku nevojiten?
  • Zhvillim: A mund të sjellë rasti përfitime në zhvillimin, interpretimin apo implementimin e akteve juridike në Kosovë?
  • Standarde Ndërkombëtare: A ka potenical rasti të sjellë standarde ndërkombëtare në legjislacionin vendor?

Rastet Strategjike

Rastet Strategjikeidentifikohen në dy mënyra:

(1) nëpërmjet hulumtimeve të bëra në Qendër, dhe

(2) nëpërmjet pranimit të aplikacioneve nga personat e interesuar të sjellin rastin e tyre në Qendër.

Qendra është e hapur për publikun dhe të gjithë mund të aplikojnë në të. Për më shumë informata se si të aplikoni dhe se si është procesi i vlerësimit kliko Si të Aplikoni.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *